Login:
Hasło:
   Strona startowa      O projekcie      Uczestnicy projektu      Moduły szkoleniowe      Harmonogram szkolenia      Ważne dokumenty      Dojazd      Kontakt  


Szczegółowy zakres szkolenia e-learningowego.
 
I.                   Problem odpadów w kontekście ochrony środowiska.
1.      Prawo w ochronie środowiska w zakresie gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem selektywnej zbiórki odpadów i recyklingu . Wybrane elementy legislacji środowiskowej w Polsce i UE i rola prawa miejscowego.
2.      Podstawowa wiedza o globalnych zagrożeniach środowiska wywołanych odpadami i ich wzajemne związki.
a.       Dostęp do czystej wody;
b.      Środowiskowe zagrożenia zdrowia w szczególności spowodowane przez niewłaściwe postępowanie z odpadami;
c.       Procesy synergiczne.
3.      Pospolite zagrożenia środowiskowe spowodowane odpadami i ich kontrola. Wpływ odpadów na środowisko.
a.       Zanieczyszczenie wód odpadami stałymi i podsiąkami z odpadów;
b.      Emisja do atmosfery ze środków transportu odpadów i palenisk domowych, w tym źle prowadzonego spalania i nieprawidłowego unieszkodliwiania odpadów;
c.       Zagrożenia substancjami złowonnymi, powstałymi z odpadów.
4.      Awarie i katastrofy ekologiczne skutkujące powstawaniem odpadów na terenie miast i gmin Zasady działania w takich sytuacjach. Rola służb miejskich w zapobieganiu awariom i prewencji.
5.       Zarządzanie ochroną środowiska i rola administracji, w tym administracji samorządowej, w kontroli stanu środowiska w szczególności w zakresie postępowania z odpadami i przestrzegania prawa
6.       Zasady partycypacji i komunikacji społecznej w zakresie ochrony środowiska, w szczególności w odniesieniu do odpadów, wiedza o konfliktach społecznych na tle ekologicznym w zakresie inwestycji do unieszkodliwiania odpadów, tj. spalarni i składowisk odpadów.
7.      Edukacja ekologiczna na rzecz spalarni odpadów (uwarunkowania prawne: decyzje, pozwolenia, zezwolenia).
 

II.                 Gospodarowanie odpadami ze szczególnym uwzględnieniem selektywnej zbiórki odpadów i recyklingu oraz kwestii związanych z funkcjonowaniem spalarni.

8.      Zasady gospodarowania odpadami:
a.       Gospodarka odpadami komunalnymi
b.      Gospodarka odpadami niebezpiecznymi
c.       Gospodarowanie pozostałymi odpadami.
 
9.      Selektywna zbiórka odpadów, a segregacja odpadów. Recykling, a odzysk. Spalarnie odpadów – jako zakłady termicznego przekształcania odpadów.
10. Usuwanie zużytego sprzętu EiE i zagrożenia dla ludzi i środowiska z tym związane. Usuwanie odpadów wielkogabarytowych i zagrożenia dla ludzi i środowiska z tym związane.
11. Ochrona środowiska poprzez usuwanie wraków pojazdów, zasady kontroli osób dokonujących demontażu pojazdów poza firmami uprawnionymi (różnice pomiędzy demontażem a odzyskiwaniem części), postępowanie służb wobec mieszkańców przechowujących wraki pojazdów na terenie swoich posesji.
12. Przykłady nieprawidłowego postępowania z odpadami i formalne podstawy interwencji w takich przypadkach:
a.       azbestem;
b.      bateriami i zużytymi lampami samowyładowczymi;
c.       środkami ochrony roślin;
d.      deponowanymi na dzikich wysypiskach i kierowanymi do wód;
e.       medycznymi;
f.        innymi odpadami niebezpiecznymi kierowanymi na wysypiska.
 
13. Opłaty i kary środowiskowe w szczególności dotyczące odpadów.
14. Sposoby określania wielkości i skali zagrożenia. Metody rozpoznawania odpadów porzuconych. Podstawy klasyfikacji odpadów.
 


PTH Technika sp. z o.o.